Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.timex.com.pl/presto, prowadzonego przez spółkę pod firmą TIM-EX Jarosław Olek Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 51A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000898651, NIP 5251051003, Regon 011861794.
Korzystając z serwisu internetowego www.timex.com.pl/presto, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem www.presto.timex.com.pl/regulamin/

Kontakt:

TIM-EX Jarosław Olek Spółka jawna
z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 51A
nr telefonu: +48 (22) 633 33 55
e-mail:  presto@timex.com.pl

§ 1. Jakie definicje używamy?

 1. Sprzedaż – umowa sprzedaży Towaru, zawierana przez Strony za pośrdnictwem Sklepu, z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość,
 2. Towar – oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
 3. Klient – każda osoba czy podmiot prawa zainteresowany zakupem lub dokonujący zakupu w Sklepie,
 4. Kupujący – każda osoba czy podmiot prawa dokonujący zakupu w Sklepie,
 5. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorcą uprzywilejowany – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej, w tym w szczególności dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego Produktu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem presto.timex.com.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w zakresie sprzedaży płyt systemu Presto produkcji firmy Knauf Integral, akcesoriów oraz narzędzi do montażu,
 9. Sprzedawca – TIM-EX Jarosław Olek Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 51A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000898651, NIP 5251051003, Regon 011861794,
 10. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy,
 11. Dostawca – firma transportowa działająca na zlecenie Sprzedawcy
 12. Strony– strony Umowy, tj. Sprzedawca i Kupujący,
 13. Punkt odbioru/Sklep Stacjonarny – placówka Sprzedawcy znajdująca się pod adresem wskazanym na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.timex.com.pl/presto, czynna w dniach i godzinach wskazanych na tej stronie internetowej. Sklep Stacjonarny umożliwia odbiór osobisty Towarów przez Kupującego, po otrzymaniu przez Kupującego od Sklepu informacji o gotowości tego Towaru do odbioru.
 14. Konto Klienta – nieodpłatna usługa elektroniczna w Sklepie, polegająca na założeniu i użytkowaniu indywidulanego profilu ułatwiającego kupowanie bez potrzeby podawania wszystkich danych (wpisując e-mail oraz hasło, dane automatycznie zostaną pobrane z konta), umożliwiające sprawdzenie statusu realizacji zakupu w Sklepie, otrzymywanie informacji na temat nowości w Sklepie i aktualnych promocji,
 15. Dni robocze – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy,
 16. Obsługa Klienta – pracownicy Sprzedawcy kontaktujący się z Klientem w zakresie sprzedaży Towarów,
 17. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. Jakie są wymagania techniczne?

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

§ 3. Jak zarejestrować konto klienta w Sklepie?

 1. W celu Rejestracji konta klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  • a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  • b) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  • c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  • d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
  • e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usługi prowadzenia Konta Klienta;
 3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  • a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  • b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta klienta przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W przypadku ujawnienia Hasła i Loginu podmiotom trzecim, Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcje w ramach Konta Klienta.

§ 4. Jak dokonać zakupu?

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 3. W celu dokonania zakupu Towaru w Sklepie Klient może, ale nie musi dokonać rejestracji.
 4. Celem zakupu Towaru konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także nazwy firmy przedsiębiorcy, nr NIP, imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  • kraju/regionu,
  • adresu poczty zwykłej,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • nazwy konta użytkownika (w przypadku, gdy Klient takie konto posiada),
  • a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odznaczenia okienek wymaganych, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 6. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” przy danym Towarze znajdującym się w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 9. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Towaru.
 10. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 11. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:
  • anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Kupującego zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Kupującego zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  • podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w częściach (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach).
 12. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 13. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup Towaru, należy również wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa/firma i adres nabywcy, numer NIP). Brak wprowadzenia tych danych uniemożliwia Sprzedawcy wystawienie faktury.

§ 5. Jakie są ceny w Sklepie?

 1. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze:
  • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich
  • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Towaru;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru w Sklepie widoczna w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Koszyku”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

§ 6. Jakie są formy płatności w Sklepie?

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 94 1160 2202 0000 0003 0377 9929, prowadzony w Millennium Banku S.A. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność kartą;
  • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15 w Poznaniu (60-327). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 2. Kupujący nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Kupującego z góry, zwrot należności przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Kupującego. Zasady zwrotu należności Kupującym określono w §7.
 4. Sprzedawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Koszty, czas dostawy Towarów i jej warunki, a także sposoby wysyłki Towarów na wskazany przez Klienta adres znajdują się w Sklepie, pod adresem internetowym https://www.presto.timex.com.pl
 7. W dniu wysłania Towaru do Kupującego lub najpóźniej w dniu następnym (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 9. Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 10. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Punkcie Odbioru, w dniach i godzinach otwarcia danego Punktu Odbioru, po otrzymaniu od Sklepu informacji o gotowości zamówionych produktów do odbioru przez Kupującego.
 11. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument WZ oraz fakturę obejmującą dostarczane Towary, będącą dowodem zakupu.
 12. W przypadku nieobecności Kupującego lub nieodebrania zamówionego Towaru pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, nastąpi automatyczny zwrot przesyłki do Sprzedawcy, przy czym Kupujący zostanie obciążony przez Sprzedawcę kosztami wysyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Kupującym nowy termin i koszt Dostawy.

§ 7. W jaki sposób zwracane są należności?

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  • odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i zwrócenia Towaru; w takim przypadku kwota zwrotu należności zostanie pomniejszona o koszty dostawy i zwrotu Towaru, z uwagi na niestandardowe warunki Dostawy Towaru, dużą wagę Towaru a tym samym wysokie koszty Dostawy Towaru;
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  • w przypadku zapłaty „z góry” przelewem lub z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznych lub Przelewy24, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności także, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§8. Jakie są warunki reklamacji?

 1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową nie później niż w ciągu 1 roku od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 4. Reklamacje należy składać albo pisemnie na adres TIM-EX Jarosław Olek Spółka jawna, ul. Kochanowskiego 51A, 01-864 Warszawa, osobiście pod adresem j. w. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres presto@timex.com.pl albo za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem www.presto.timex.com.pl.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub innego urządzenia Kupującego – a w szczególności monitora (w tym dotyczące koloru) nie będą stanowiły wystarczającej podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej Kupującego, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres e-mail;
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • opis wady Towaru oraz datę jej powstania,
  • dowód zakupu lub jego kopię.
 7. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz równoległego zwrotu Towaru Sprzedawcy pod uzgodniony, wskazany przez Sprzedawcę adres. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej, brak odpowiedzi na złożoną reklamację, we wskazanym powyżej terminie, jest równoznaczne z uznaniem roszczenia.
 9. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Kupujący może:
  • złożyć odwołanie od przedstawionego przez Sprzedawcę stanowiska przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w ust. 2,
  • skorzystać ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów określonego w §9 Regulaminu,
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 10. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak konsument może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne) i złożyć reklamację.
 11. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją, zgodnie z załączoną do zakupionego Towaru kartą gwarancyjną.
 12. W celu realizacji gwarancji Kupujący zwraca się do Sprzedawcy (jak w pkt 4).
 13. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione płyty oraz akcesoria na okres 24 miesięcy od daty zakupu, przy czym gwarancją nie są objęte kleje, których okres przydatności do użycia jest określony na opakowaniu.

§ 9. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Odstąpienie od Umowy następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4) przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu bądź poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej i przesłania go Sprzedawcy w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: data zawarcia Umowy, imię i nazwisko Konsumenta, określenie Towaru, którego umowa dotyczyła, nr konta bankowego do zwrotu płatności.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwrotem Towaru, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z potrąceniem poniesionych przez Sprzedawcę kosztów Dostawy Towaru i jego zwrotu, z uwagi na szczególne warunki Dostawy Towaru, dużą wagę Towaru, a tym samym wysokie koszty Dostawy Towaru;
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 6. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

§ 10. Wypowiedzenie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 11. Jak polubownie rozwiązywać spory?

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (formularze wniosków są dostępne pod adresem: www.uokik.pl).
 2. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 3. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 4. Konsument, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumnetów.org.pl).

§12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dniu jego udostępnienia na stronie www.presto.timex.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z poźn. zm.) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2021 r.