Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także innymi przepisami prawa, zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zgodnie z nowymi i dotychczas obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy z naszej strony internetowej?

Przetwarzamy wszystkie dane, które pozostawisz w naszym serwisie internetowym lub nam udostępnisz.

Zaznaczamy, że przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:

 • zapytanie skierowane poprzez adres e-mail – przekazywany jest adres e-mail użytkownik decyduje, jakie inne dane pozostawi;
 • telefonicznie, w przypadku gdy użytkownik oczekuje naszego ponownego kontaktu – od użytkownika zależy jakie pozostawi dane, numer telefonu czy adres e-mail,
 • w formularzu zamówienia – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki

W ramach naszego serwisu przetwarzamy również inne dane osobowe, wiążące się z Twoją aktywnością w sieci Internet – jest to chociażby Twój adres IP. Dane te przekazujesz automatyczne, wchodząc na naszą stronę internetową. Tego typu dane są zbierane przez pliki cookie w celu analizowania Twojego ruchu na stronie. Używamy jedynie plików cookies sesyjnych, które przetwarzają dane osobowe podczas jednej sesji i ułatwiają nawigację na stronie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TIM-EX Jarosław Olek Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (01-864) ul. Kochanowskiego 51a, adres e-mail: timex@timex.com.pl

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby umożliwić Ci w pełni korzystanie z naszego serwisu i oferowanych przez nas usług, ułatwić Ci nawigację po stronach internetowych, a wreszcie w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa w sieci Internet i bezpieczeństwa przetwarzania Twoich informacji. Informujemy również, że jeśli zawieramy z Tobą umowę o świadczenie usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku zawarcia z nami umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, zaś w przypadku zawarcia z nami umowy – konieczność jej wykonania. Podstawę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes, obejmujący ulepszanie naszych usług poprzez zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników.

Podkreślamy, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj jednak, że nieprzekazanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie na Twoją rzecz.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom świadczącym nam usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, podmiotom świadczącym usługi z dziedziny księgowości, rachunkowości i fakturowania, kancelariom prawnym.

Uspokajamy, że przekazanie Twoich danych podmiotom świadczącym usługi IT, księgowym, itp. nastąpi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku zwarcia z nami umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres obowiązywania rzeczonej umowy, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane przechowujemy przez dla celów podatkowych i rachunkowych dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od usługi świadczonej na Twoją rzecz;

W pozostałym zakresie przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania i celu przetwarzania danych.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do informacji;
 • prawo do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych – z uwzględnieniem celu przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Ci w następujących przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;  po wniesieniu przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.